PHỤ TÙNG MÁY MAY

MAY MOC NGANH MAY

HÓA CHẤT NGÀNH MAY

SẢN PHÂM NHỰA VÀ HÓA CHÂT NGÀNH NHỰA

thông tin liên hệ
Mr Trần Bá Hưng
- 0942 222 389

PHỤ TÙNG MÁY CHẦN ĐÈ

Tay Biên
Tay Biên
Tay Biên
Tay Biên
Tay Biên
Tay Biên
Tay Biên
Tay Biên
Tay Biên
Tay Biên
Cụm Vi Sai
Cụm Vi Sai
Bơm Dầu
Bơm Dầu
Thanh Giằng
Thanh Giằng
Cụm Đồng Tiền
Cụm Đồng Tiền
Cầu Bắt Răng Cưa
Cầu Bắt Răng Cưa