PHỤ TÙNG MÁY MAY

MAY MOC NGANH MAY

HÓA CHẤT NGÀNH MAY

SẢN PHÂM NHỰA VÀ HÓA CHÂT NGÀNH NHỰA

thông tin liên hệ
Mr Trần Bá Hưng
- 0942 222 389

PHỤ TÙNG MÁY THÙA BẰNG

Dẫn Chỉ Trụ Kim
Dẫn Chỉ Trụ Kim
Trụ Kim
Trụ Kim
Càng Đóng Mở Dao Chém
Càng Đóng Mở Dao Chém